Åtgärdsförberedelser

När en ansökan om bidrag för åtgärdsförberedelser lämnas in till Länsstyrelsen granskas ansökan och kontrolleras så att den  är komplett. Länsstyrelsen granskar bland annat kostnadsuppskattningarna, tidsplanen samt att ansvaret är utrett.

Behöver ansökan kompletteras skickar Länsstyrelsen en begäran till huvudmannen.

Naturvårdsverket får in ansökan om statlig finansiering och påbörjar sin prövning. Vid behov kan Naturvårdsverket begära in kompletteringar på ansökan från Länsstyrelsen och huvudmannen. När ansökan är komplett gör Naturvårdsverket en bedömning med hjälp av den Nationella planen för prioritering av ansökningar om statligt stöd för avhjälpande av föroreningsskador om det är nationellt prioriterat att bevilja statlig finansiering för det föroreningsskadade området och om det finns utrymme i anslaget för att bevilja medel – om det finns fattar Naturvårdsverket ett beslut om att bevilja Länsstyrelsen medel för projektet.

Naturvårdsverket fattar beslut om bidrag och stöd för åtgärdsförberedelser, åtgärder och uppföljning några gånger per år, mer information om det finns på Naturvårdsverkets webbsida.

Om Naturvårdsverket i sin prövning bedömer att de inte kan bevilja bidrag för ansökt projekt beslutar de om avslag på ansökan. Detta kan exempelvis ske om ansökan har gjorts utifrån fel förordning, om åtgärderna inte bedöms som miljömässigt och ekonomisk rimliga att genomföra eller om ansvar för föroreningsskadan bedöms finnas och bidrag därför inte kan beviljas.

Beroende på hur många andra ansökningar som inkommit och hur mycket medel som finns tillgängliga, kan Naturvårdsverket även behöva avvakta med att fatta beslut om beviljande av medel tills det finns utrymme i det anslaget för sanering av förorenade områden. Naturvårdsverket meddelar då länsstyrelsen detta så att länsstyrelsen kan hålla huvudmannen uppdaterad om statusen för ansökan.

I dagsläget saknas vägledning om detta. Vi avser att ha vägledning framtagen under 2022.