Redogörelse för tillgänglighet

Länsstyrelserna står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur EBH-portalen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från EBH-portalen på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

  • skicka e-post till ebhportalen@lansstyrelsen.se
  • ring: 010-223 30 00 (växel Länsstyrelsen Uppsala, sök kommunikatör)

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Alternativt skicka ett mejl till ebhportalen@lansstyrelsen.se.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Detta innehåll är inte tillgängligt

  • EBH-spelet är inte fullständigt tillgängligt.
  • §28-materialet är inte fullständigt tillgängligt.
  • Strategipaketet är inte fullständigt tillgängligt.
  • AU-tomaten är inte fullständigt tillgängligt.
  • På webbplatsen finns flera hundra pdf-dokument. Vi bedriver ett löpande arbete med att förbättra tillgängligheten för dokument på webbplatsen. De flesta pdf-dokument är publicerade före 23 september 2018.
  • Bilder i pdf-dokument kan sakna eller ha felaktiga textalternativ. Vissa bilder saknar beskrivning. Vissa bilder är inte märkta som dekorativa, men de används som sådana. Vissa pdf-dokument är inte korrekt taggade för att fungera med skärmläsare. Läsordningen kan vara felaktig i pdf-dokument.
  • Filmer som är länkade från Länsstyrelsens Vimeo-kanal saknar fullständig syntolkning. Vi använder en inbäddad Vimeo-spelare för att visa filmer på vissa sidor. Vimeo-spelaren har bristande kontrastförhållanden. Tangentbordsfokus syns inte tydligt i Vimeo-spelaren.
  • Formulär på webbplatsen ger inte möjlighet att förhandsgranska innan de skickas in.

Undantag för oskäligt betungande anpassning

Länsstyrelsen i Uppsala åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning av EBH-portalen enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på följande grunder:

De uppgifter och den information som tillhandahålls är riktad till inspektörer och miljöhandläggare på länsstyrelser och kommuner. Den är inte riktad till eller behövlig för andra målgrupper såsom allmänheten i stort. Den är inte heller behövlig för att känna till skyldigheter enligt lag. Dessa framgår av lagtext eller vägledning från centrala myndigheter.

Behovet för målgruppen är dock stort då webbplatsen tillhandahåller uppgifter och information som förbättrar, effektiviserar och gör myndighetsutövningen mer rättssäker i ett nationell perspektiv. Det finns enligt vår kännedom inte någon användare i målgruppen som behöver en fullständig tillgänglighetsanpassning. Om detta skulle uppkomma bedömer vi det som möjligt att ordna tillgänglighet enligt vad som anges under ”Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?”

Arbetsinsatsen för att göra webbplatsen fullständigt tillgänglig bedöms som mycket hög och bedöms inte motsvara den nytta som sannolikt inte ens uppstår.

Sammantaget är således nyttan av informationen, det bedömda nästintill obefintliga behovet av tillgänglighetsanpassning och den bedömda stora arbetsinsatsen som tillräckliga skäl för undantag för oskäligt betungande anpassning.

Trots detta är vår ambition att löpande arbeta för en anpassning av webbplatsens tillgänglighet på sikt. Vi anger dock inte något slutligt datum för detta utan anpassningar sker i samband med annan uppdatering av olika material exempelvis pdf-dokument.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av EBH-portalen.
Webbplatsen publicerades den 31 augusti 2021.
Redogörelsen uppdaterades senast den 31 augusti 2021.