AU-tomaten Översikt

Den 1 augusti 2007 förändrades 10 kap. miljöbalken i och med att reglerna om allvarliga miljöskador då började gälla. Övergångsbestämmelserna skrevs dock så att 10 kap. miljöbalken i lydelsen före den 1 augusti 2007 fortfarande ska tillämpas om det förorenade området orsakats av utsläpp, händelser eller tillbud som ägt rum före dess. Detta innebär att för de allra flesta förorenade områden, som ansvaret utreds för, ska 10 kap. miljöbalken i sin lydelse före den 1 augusti 2007 tillämpas. Det behöver framgå av ansvarsutredningen. Har du svårt att hitta igen den gamla lydelsen av 10 kap. miljöbalken så finns det en länk ovan.

Om föroreningen har uppkommit på grund av händelser som skett både före och efter den 1 augusti 2007 är 10 kap. miljöbalken tillämpligt i sin lydelse både före och efter detta datum. Bestämmelserna om ansvar för förorenade områden ändrades dock inte materiellt i samband med lagändringen den 1 augusti 2007, varför skillnaden i lagtextens lydelse före respektive efter den 1 augusti 2007 inte får någon betydelse för bedömningen av ansvaret. Redovisa dock vilken lydelse du har använt. Se Mark- och miljööverdomstolens dom den 21 januari 2014 i mål nr M 1784-13 (Falkvarv).

I praktiken är bestämmelserna alltså desamma före och efter den 1 augusti 2007, även om paragrafnumren i viss mån ändrades och ordalydelsen i viss utsträckning blev ny. Vägledningsmaterial och praxis rörande 10 kap. miljöbalken kan därför användas oavsett vilken lydelse av kapitlet som tillämpas. Tänk dock på att definitionen av ansvarsgrundande förvärv i 10 kap. 3 § miljöbalken bara finns i den nya lydelsen av 10 kap. miljöbalken, även om den ska tillämpas även på äldre föroreningar, se övergångsbestämmelserna i lag (2007:660) om ändring i miljöbalken.