Fastighetsägare

För att förorenade områden ska kunna undersökas och/eller saneras med statliga medel är du som fastighetsägare en viktig aktör. Den som du som fastighetsägare har kontakt med är huvudmannen. Huvudmannen är den som är ansvarig för genomförandet av undersökning och/eller sanering. Det är sedan huvudmannen som har kontakt med de statliga myndigheterna.

Det är viktigt att en god dialog mellan huvudman och dig som fastighetsägare, och det är huvudmannens ansvar att ta kontakt med dig.

Om det saknas helt eller delvis ansvar för en förorening kan en huvudman ansöka om bidrag för undersökning av ett förorenat område. Huvudmannen ansöker om bidrag från Naturvårdsverket via länsstyrelsen. Naturvårdsverket prövar ansökan och om det förorenade området (objektet) är prioriterat så kan bidrag ges för undersökningarna. Om du som fastighetsägare bedöms kunna dra ekonomisk nytta av undersökningarna kan du behöva stå för en andel som då kallas "nyttiga utredningskostnader".

Huvudmannen är ansvarig för undersökningarna och länsstyrelsen betalar ut bidraget till huvudmannen. När undersökningarna är klara är det huvudmannen som ska redovisa utredningarna samt ekonomin till länsstyrelsen.

Undersökningar av ett förorenat område görs stegvis. Det är inte ovanligt att undersökningar görs över flera år och att bidrag söks i omgångar för varje delsteg. De olika stegen kallas MIFO 2 undersökning, förstudie samt huvudstudie. Nedan ges en närmare beskrivning av de olika undersökningsstegen. För att huvudmannen ska kunna genomföra undersökningarna är det viktigt att du som fastighetsägare ger huvudmannen tillträde till din fastighet. För att undersökningarna ska kunna göras så säkert som möjligt är det bra om du informerar huvudmannen om exempelvis vart ledningar finns inom din fastighet. Utöver detta har du som fastighetsägare inget ansvar för genomförandet av undersökningarna.

MIFO 2 undersökning - Detta är en översiktlig undersökning som ska visa om det finns en förorening eller inte och var den kan hittas. I detta steg är det vanligt att det tas några jordprover samt grundvattenprover.

Förstudie – Nu försöker huvudmannen avgränsa (ringa in) föroreningen genom en mer detaljerad undersökning. I detta skede kompletteras den tidigare provtagningen med fler prover och vid behov även i sediment, porluft, inomhusluft och i ytvatten. Slutresultatet av en förstudie är en grov uppskattning av hur föroreningen spridits och var finns. I förstudien görs även en enkel riskbedömning som visar om föroreningen kan innebära en risk för människors hälsa eller miljön och om det därför finns skäl att gå vidare till huvudstudie.

Huvudstudie - Detta är det sista steget i undersökningsfasen av ett förorenat område. I en huvudstudie ska i regel hela föroreningssituationen bli känd och avgränsad i både yt- och djupled. När alla undersökningar är klara görs en riskbedömning som mynnar ut i vilka risker som måste minskas genom en åtgärd. Utifrån detta utreds vilka åtgärder som är möjliga utifrån de specifika förutsättningarna som finns på platsen. För att besluta vilken åtgärd som ska genomföras görs en riskvärdering där de olika åtgärdsalternativen värderas. Det är vanligt att fastighetsägaren deltar i riskvärderingen.

Innan en åtgärd/sanering av ett förorenat område kan ske behöver det genomföras åtgärdsförberedelser. Huvudmannen ansöker om bidrag för detta hos Naturvårdsverket via länsstyrelsen. Om Naturvårdsverket beviljar bidraget betalas detta ut via länsstyrelsen till huvudmannen. Några delar som kan ingå i dessa förberedelser är:

  • Projektering och förfrågningsunderlag
  • Anmälan om efterbehandling/ansökan om tillstånd
  • Fastighetsvärdering
  • Avtalsskrivning
  • Upprättande av åtgärdsansökan

Det åtgärdsförberedande steget är ett steg där fastighetsägaren blir mer delaktig än tidigare. Läs mer om de olika stegen i åtgärdsförberedelserna under den gröna klickbara knappen "Genomförande av åtgärdsförberedelser" nedan.

För att kunna bedöma om du som fastighetsägare kan göra en ekonomisk vinst (obehörig vinst) vid en sanering behöver en fastighetsvärdering genomföras. Huvudmannen beställer en fastighetsvärdering av en oberoende auktoriserad fastighetsvärderare.

Läs mer om fastighetsvärdering under den gröna klickbara knappen "Genomförande av åtgärdsförberedelser" nedan.

Huvudmannen och fastighetsägaren har under åtgärdsförberedelserna tagit fram en ansökan om statsstöd för åtgärd som båda parter har undertecknat. Ansökan skickas in till länsstyrelsen som är beslutande myndighet.

Innan ansökan lämnas in till länsstyrelsen har huvudmannen en dialog med länsstyrelsen om att objektet är prioriterat och att förutsättningarna finns för att gå vidare med stödansökan.

När länsstyrelsen får in ansökan kontrolleras om de uppgifter som finns i ansökan är kompletta och korrekta. Vid behov kan länsstyrelsen begära in kompletteringar av ansökan.

När ansökan bedöms vara komplett och korrekt så ansöker länsstyrelsen om medel hos Naturvårdsverket. Naturvårdsverket beviljar medel om objektet är nationellt prioriterat och det finns ekonomiskt utrymme.

Det är sedan länsstyrelsen som beslutar om stöd. Beslutet skickas till huvudmannen som är ansvarig för projektet med kopia till dig som fastighetsägare.

Enligt EU:s statsstödsregler ska stöd offentliggöras. Detta innebär att länsstyrelsen rapporterar till EU om beviljade stöd. I den rapporteringen uppger länsstyrelsen bland annat belopp och vem som är stödmottagare. Du som fastighetsägare räknas som stödmottagare. Detta register är offentligt och du kan hitta det HÄR.

Offentlig sökning i modulen för stödtransparens (europa.eu) 

Det är huvudmannen som är ansvarig för både utförande och ekonomi i projektet. Alla medel går därför till huvudmannen, även den kostnad för eventuell värdeökning som fastighetsägaren ska stå för.

Det är viktigt att komma ihåg att ingen sanering kan påbörjas innan all finansiering är löst.

Läs mer om värdeökning och bedömningen av denna under den gröna klickbara knappen "Genomförande av åtgärdsförberedelser" nedan.

Under själva saneringen kan du som fastighetsägare påverkas i din verksamhet. Denna eventuella påverkan bör ha hanterats och diskuterats tidigare i processen för att saneringen ska kunna genomföras med så liten påverkan som möjligt.  Även under denna fas är det viktigt att du som fastighetsägare informerar huvudmannen om bland annat ledningar.

När saneringen är klar kommer huvudmannen att återställa fastigheten. Hur återställningen ska göras har du och huvudmannen kommit överens om tidigare. Det finns begränsningar i vilken återställning som kan genomföras med statliga medel.