4. Geografiskt underlag

I det här steget får du stöd i vilka geografiska underlag du kan använda för att göra en analys av hur förorenade områden kan påverkas av risk för översvämning.

EBH-kartan

BeskrivningKartan innehåller uppgifter från EBH-stödet som är en nationell databas över misstänkta och konstaterat förorenade områden. EBH-stödet förvaltas av länsstyrelserna gemensamt men varje län ansvarar för informationen om EBH-objekten i sitt län.
Ansvarig organisationLänsstyrelserna
Tips på läsningEBH-kartan

Kartor över potentiellt förorenade områden

BeskrivningLänsstyrelserna publicerar kartor över de misstänkt eller konstaterat förorenade områden som finns registrerade i länsstyrelsernas databas EBH-stödet. Kartorna uppdateras och kompletteras löpande.
Ansvarig organisationLänsstyrelserna
Tips på läsningKartor över potentiellt förorenade områden – SGI

Översvämningskarteringar vattendrag

BeskrivningI Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) portal för översvämningshot går det både att titta på och ladda ned data om översvämningar, exempelvis GIS-skikt och rapporter.
Ansvarig organisationMSB
Tips på läsningÖversvämningsportalen (msb.se)

Havsnivåhöjning utbredningsskikt kust

BeskrivningMSB har tagit fram nio utbredningsskikt längs hela Sveriges kust för en vattenståndsnivå från 1 meter till 5 meter i RH2000. Välj det som du är intresserad av. Använd SMHI:s verktyg ”Högvattenhändelser idag och i framtiden” för att bedöma vilken nivå du bör välja.
Ansvarig organisationMSB
Tips på läsningÖversvämningsportalen (msb.se)

Högvattenhändelser idag och i framtiden

BeskrivningHär kan du ta reda på hur risken för översvämningar förändras i framtiden vid olika platser längs landets kust. I tjänsten finns också beräknade återkomstnivåer för höga vattenstånd vid respektive mätstation.
Ansvarig organisationSMHI
Tips på läsningHögvattenhändelser idag och i framtiden | SMHI

Översvämningskarteringar skyfall

BeskrivningMånga kommuner och en del Länsstyrelser har tagit fram dynamiska skyfallsmodeller som simulerar faktiska förhållanden som markens genomsläpplighet, vattnets hastighet, dagvattensystem. Använd din kommuns skyfallskartering alternativt om Länsstyrelsen i ditt län har tagit fram en. Om du inte har tillgång till en skyfallskartering kan du använda en lågpunktskartering för att belysa riskområden.
Ansvarig organisationLänsstyrelser och kommuner

Lågpunkter

BeskrivningI datan går att se de områden som kan bli vattenfyllda
och hur flödeslinjerna/ytavrinning kan se ut i landskapet vid stora regnmängder. Datat baseras på nationella höjdmodellen med upplösning 2×2 meter och delar av fastighetskartan, båda från Lantmäteriet. 
Viktigt att notera är att detta i första hand är en topografisk analys som inte tar hänsyn till markens infiltrationskapacitet eller redan idag inbyggda åtgärder som finns i landskapet, som vägtrummor och kulvertar, för att styra vattenflödena åt ett visst håll. Datat kan därmed inte sägas avspegla verkligheten utan är enbart en förenklad och översiktlig bild av hur det kan se ut i landskapet vid kraftiga skyfall.
Ansvarig organisationLänsstyrelser