1. Lagstöd

I detta steg av guiden beskrivs vilka lagstiftningar som reglerar förorenade områden och kopplingen till översvämningsrisker.

Miljöbalken (MB) är en lagstiftning som reglerar både miljöfarliga verksamheter (9 kap. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) och förorenade områden (10 kap. Verksamheter som orsakar miljöskador). Denna vägledning fokuserar på förorenade områden.

För de flesta tillsynsmyndigheter är det ovant och nytt att tänka på hur klimatförändringar kan påverka olika verksamheter och förorenade områden. Det beror på att det inte tydligt finns med som en grund i lagstiftningen hur olika verksamheter kan påverkas av omgivningens förändringar. I förarbetena till Miljöbalken (prop.1997/98:45) nämns inget om klimatförändringar och deras påverkan på verksamheter. Fokus var under den tiden hållbarhet, resurshushållning och att inte försämra miljön.

”Grunden i Miljöbalken är att främja en hållbar utveckling vilket innebär att även arbete med klimatanpassningsåtgärder går att motivera.”

Hämtat från: Klimatanpassning i prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter och förorenade områden (miljosamverkansverige.se)

Miljöbedömningar enligt 6 kap. miljöbalken

Den 1 januari 2018 trädde ett nytt kapitel 6 om miljöbedömningar i kraft. Kapitlet lyfter tydligare fram behovet av klimatutredningar och klimatanpassning. Det är därför möjligt och nödvändigt att se till att berörda verksamhetsutövare arbetar med förebyggande åtgärder för att förhindra utsläpp på grund av översvämningar eller naturolyckor.

Miljöbedömningar enligt 6 kap. miljöbalken och enligt 4 kap. 34 § första stycket plan- och bygglagen är viktiga verktyg i klimatarbetet, och de stöttar varandra avseende betydande miljöpåverkan vid detaljplanering med mera.

Naturvårdsverkets miljöbedömningar enligt kapitel 6 miljöbalken

”1 §  I detta kapitel finns bestämmelser om identifiering, beskrivning och bedömning av miljöeffekter vid planering av och beslut om planer och program (strategiska miljöbedömningar) och verksamheter och åtgärder (specifika miljöbedömningar). Syftet med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. Lag (2017:955).
2 §   Med miljöeffekter avses i detta kapitel direkta eller indirekta effekter som är positiva eller negativa, som är tillfälliga eller bestående, som är kumulativa eller inte kumulativa och som uppstår på kort, medellång eller lång sikt på
   1. befolkning och människors hälsa,
   2. djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap., och biologisk mångfald i övrigt,
   3. mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, bebyggelse och kulturmiljö,
   4. hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt,
   5. annan hushållning med material, råvaror och energi, eller
   6. andra delar av miljön.
Lag (2017:955).”

6 kapitlet miljöbalken (1998:808)

10 kap. Verksamheter som orsakar miljöskador

Miljöbalkens kapitel 10 reglerar vad som är ett förorenat område och vem som är ansvarig för att undersöka och åtgärda dessa. Reglerna runt detta är mycket komplexa. Det finns också skyldigheter att informera tillsynsmyndigheten om en förorening hittas.

1 § Med föroreningsskada avses i detta kapitel en miljöskada som genom förorening av ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Med allvarlig miljöskada avses i detta kapitel en miljöskada som är så allvarlig att den:
genom förorening av mark utgör en betydande risk för människors hälsa,
genom påverkan på ett vattenområde eller grundvatten har en betydande negativ effekt på kvaliteten på vattenmiljön, eller
i en betydande omfattning skadar eller försvårar bevarandet av en djur- eller växtart eller livsmiljön för en sådan art, som skadan avser
ett naturområde som har förtecknats enligt 7 kap. 27 § första stycket 1 eller 2,
ett djurs fortplantningsområde eller viloplats som skyddas enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 8 kap. 1 §, eller
en art som skyddas enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 8 kap. 1 eller 2 §.

Med avhjälpande avses i detta kapitel utredning, efterbehandling och andra åtgärder för att avhjälpa en föroreningsskada eller en allvarlig miljöskada. Lag (2007:660).”

10 kapitlet miljöbalken (1998:808)

Naturvårdsverkets webbplats finns mer stöd och information om förorenade områden i ett förändrat klimat

Urvalskriterium klimatrelaterade risker – Nationell plan för avhjälpande av föroreningsskador

Naturvårdsverket har en nationell plan för avhjälpande av föroreningsskador för de förorenade objekt som åtgärdas med hjälp av statligt bidrag (där ansvar saknas, enligt miljöbalkens kapitel 10) har. Planen utgör Naturvårdsverkets utgångspunkt vid den nationella prövningen av länsstyrelsernas ansökningar om bidrag från det statliga anslaget 1:4 ”Sanering och återställning av förorenade områden”. Planen anger prioritetsordningen för prövning av ansökningar om bidrag för avhjälpande av föroreningsskador, så att statligt finansierade avhjälpandeåtgärder genomförs vid de mest prioriterade förorenade områdena i landet.

Som en vägledning inför beslut om bidrag finns i planen ett antal urvalskriterier. Ett av urvalskriterierna innebär att hänsyn tas för att minska de risker för föroreningsspridning som ett förändrat klimat kan leda till.

Nationell plan för avhjälpande av föroreningsskador (naturvardsverket.se)

Förordning om översvämningsrisker (2009:956)

Denna förordning bygger på direktiv (2007/60/EG) om bedömning och hantering av översvämningsrisker. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB ansvarar för att bedöma vilka områden i Sverige som har betydande översvämningsrisk.

Översvämningsdirektivet (msb.se)

På översvämningsportalen finns hotkartor som beskriver vilka områden och verksamheter som kan beröras av översvämning. Här pekas bland annat miljöfarliga verksamheter och förorenade ut som ligger i områden med risk för översvämning.

Översvämningsportalen (msb.se)

Varje berörd länsstyrelse har utarbetat riskhanteringsplaner för hantering av översvämningsrisker. I planerna ingår mål för hantering av översvämningsriskerna för de aktuella områdena. Syftet med planerna är att minska de möjliga ogynnsamma följderna av översvämning för människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.

Riskhanteringsplaner -översvämningsportalen (msb.se)

Varje berörd länsstyrelse har utarbetat planer för hantering av översvämningsrisker riskhanteringsplaner