Utredning av ansvar – Fastighetsägare

AU-tomaten Fastighetsägaransvar
10 kap. 5 § MB 10 kap. 8 § MB 9 kap. 1 § MB

Redan genom att äga en förorenad fastighet kan fastighetsägaren bli ansvarig i två situationer enligt 10 kap. miljöbalken. Dels om det är frågan om så kallad nyttig utredningskostnad enligt 10 kap. 8 § miljöbalken och dels om det är frågan om att fastighetsägaren gör en obehörig vinst när någon annan sanerar fastigheten och fastigheten därmed ökar i värde. Värdeökning regleras i 10 kap. 5 § miljöbalken. Båda dessa ansvarsgrunder måste därför bedömas i en ansvarsutredning. En bedömning som görs för var och en av de fastigheter som berörs av det förorenade området.

Notera särskilt att Naturvårdsverket genom Kvalitetsmanualen utgåva 14.1 har infört krav på att värdeökningen ska bedömas av en oberoende värderingsman.

 I de så kallade förvaringsfallen ska ansvaret i första hand utkrävas av den som gett upphov till det förvarade. Speciellt för förvaringsfallen är dock att fastighetsägaren, genom att äga den mark på var det förvarade förvaras, kan komma att betraktas som ansvarig verksamhetsutövare för den miljöfarliga verksamheten enligt 9 kap. miljöbalken. Förvaringsfall är också vanliga vid konkurser, eftersom konkursboet då omhändertar fastigheten å borgenärernas vägnar och på så vis får rådighet över både fastigheten och det som förvaras på den. Även om förvaringsfallen inte utgör förorenade områden behöver förekomsten av förvaringsfall bedömas i varje ärende och vid förekomst av sådant ansvaret utredas.

 Läs mer under den inledande texten till respektive flödesschema.

10 kap. 5 § MB

5 § Den som äger en fastighet som efterbehandlas kan trots frihet från ansvar enligt 2 eller 3 § förpliktas att i skälig utsträckning svara för kostnader som motsvaras av den värdeökning på fastigheten som efterbehandlingen medför.

10 kap. 8 § MB

8 § I frågor om ansvar för kostnader att utreda föroreningar inom ett sådant mark- eller vattenområde eller en sådan byggnad eller anläggning som avses i 1 § tillämpas 2–4 samt 6 och 7 §§.

Ägaren till en fastighet, byggnad eller anläggning som avses i första stycket kan trots frihet från ansvar enligt 2 eller 3 § förpliktas att svara för utredningskostnader som rör fastigheten i den utsträckning det är skäligt med hänsyn till den nytta ägaren kan antas få av utredningen, de personliga ekonomiska förhållandena och omständigheterna i övrigt.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.