Välkommen till AU-tomaten

– En hjälp för att utreda ansvar för förorenade områden

AU-tomaten är ett interaktivt verktyg för att utreda ansvar för förorenade områden och är uppbyggt av flödesscheman som användaren följer. Till AU-tomaten finns även en nedladdningsbar mall som kan användas när du skriver din ansvarsutredning (AU). Nedan finns bakgrundsinformation samt instruktioner för hur AU-tomaten fungerar. Läs igenom instruktionerna och börja sedan arbetet genom att klicka på knappen ”Börja här”.

Dragspelsinnehåll

Ett av miljökvalitetsmålen i Sverige är målet om en giftfri miljö. För att det ska uppnås måste bland annat förorenade områden undersökas och vid behov också åtgärdas. Vem som ska utföra och bekosta undersökningarna och åtgärderna styrs av bestämmelserna i 10 kapitlet miljöbalken (1998:808, MB) och principen om att förorenaren betalar. Det är framför allt kommunerna och länsstyrelserna (tillsynsmyndigheterna) som har i uppgift att driva arbetet med förorenade områden framåt. En viktig del av deras arbete är att ta reda på vem som ansvarar för det förorenade området. Något som dokumenteras i en så kallad ansvarsutredning. Länsstyrelserna Gotland och Kalmar har därför tillsammans med Statens geotekniska institut, SGI, tagit fram denna så kallade AU-tomat. Ett verktyg och en hjälp för tillsynsmyndigheterna att upprätta en ansvarsutredning och att avgöra vem som är ansvarig för ett förorenat område. 

Synpunkter eller frågor med anledning av AU-tomaten kan skickas till sandra.w.hultgren@lansstyrelsen.se eller sofie.hermansson@sgi.se.

AU‐tomaten är uppbyggd av flera flödesscheman. Vart och ett av dessa är i huvudsak avgränsat till en paragraf i 10 kapitlet miljöbalken. Varje flödesschema innehåller en inledande text, upplysningar om lagrum och rättsfall samt förklaringar av viktiga begrepp. I varje flödesschema finns gula navigationsknappar, dessa tar dig vidare i processen. Vissa ord är blå och understrukna, dessa är klickbara och genererar att förtydligande information (text) kommer fram.

Över varje flödesschema finns knappar som ger dig möjlighet att gå till översikten samt domar kopplade till det flödesschema du är på. När du klickar på externa sidor öppnas dessa i ett nytt fönster. Under några flödesscheman finns aktuella externa länkar. I alla flödesschema finns också laghänvisningar i gula, ovala knappar och i blå understrukna. Om du klickar på dessa öppnas aktuell lag och/eller paragraf.

Tanken är att användaren börjar högst upp i flödesschemat och sedan via ja-och nej-frågor arbetar sig neråt i schemat för att avgöra om något ansvar i kategorin föreligger. De bedömningar som görs längst vägen beskrivs i ansvarsutredningen, som är det dokument som formellt upprättas för att dokumentera ansvaret. Alla gula knappar leder till att ett nytt fönster öppnas. Du kan alltså alltid komma tillbaka genom att helt enkelt stänga den öppnade fliken. 

Hur ansvar utreds och vad som behöver ingå i en ansvarsutredning beskrivs i ”PM om att utreda ansvar för förorenade områden” från Länsstyrelsernas juristsamverkansgrupp för efterbehandlingsfrågor. Till AU-tomaten finns en mall för ansvarsutredningar, se knapp nedan. Därtill gäller vad som beskrivs i Naturvårdsverkets vägledningsmaterial framförallt i rapport 6501 om efterbehandlingsansvar och senaste utgåvan av Kvalitetsmanualen inklusive mall för ansvarsutredningar vid ansökan om statliga bidrag för efterbehandling. Observera att AU-tomaten bygger på den gamla lydelsen av 10 kap. då föroreningen oftast uppkommit före 2007.