Undersökningar

Statsbidrag

När en ansökan om bidrag för åtgärder och uppföljning av åtgärder lämnas in till Länsstyrelsen skapas ett ärende. Länsstyrelsen granskar ansökan och kontrollerar då exempelvis att ansökan är komplett, att det är motiverat att gå vidare med åtgärder i det föroreningsskadade området och att det föroreningsskadade området är regionalt prioriterat. Andra aspekter som Länsstyrelsen tittar på i sin granskning är om kostnadsuppskattningarna, tidsplanen och osäkerheterna är rimliga och tillräckliga, samt att ansvaret är utrett och att bidrag inte söks för de delar ansvar har bedömts finnas.

Behöver ansökan kompletteras skickar Länsstyrelsen en begäran till huvudmannen.

Om Länsstyrelsen i sin granskning anser att det inte finns förutsättningar för att bidrag ska kunna beviljas och därför inte kommer gå vidare med att lämna in en ansökan om bidrag till Naturvårdsverket, så beslutar Länsstyrelsen om avslag på ansökan. Att en ansökan inte tas vidare är ovanligt i och med att Länsstyrelsen ofta har en dialog med huvudmannen innan en ansökan lämnas in.

Länsstyrelsen kan även i vissa fall meddela att en ansökan inte kan prioriteras i nuläget. Detta kan exempelvis ske om Länsstyrelsen har fått in väldigt många ansökningar som gör att det behöver ske en prioritering som kan innebära att en eller flera ansökningar kan få läggas på kö.

Naturvårdsverket får in ansökan om statlig finansiering och påbörjar sin prövning. Vid behov kan Naturvårdsverket begära in kompletteringar på ansökan från Länsstyrelsen och huvudmannen. När ansökan är komplett gör Naturvårdsverket en bedömning med hjälp av den Nationella planen för prioritering av ansökningar om statligt stöd för avhjälpande av föroreningsskador m det är nationellt prioriterat att bevilja statlig finansiering för det föroreningsskadade området och om det finns utrymme i anslaget för att bevilja medel – om det finns fattar Naturvårdsverket ett beslut om att bevilja Länsstyrelsen medel för projektet.

Naturvårdsverket fattar beslut om bidrag och stöd för åtgärdsförberedelser, åtgärder och uppföljning flera gånger per år, mer information om det finns på Naturvårdsverkets webbsida. Huvudmannen bör samråda med länsstyrelsen om bästa tillfälle att inkomma med ansökan.

Om Naturvårdsverket i sin prövning bedömer att de inte kan bevilja bidrag för ansökt projekt beslutar de om avslag på ansökan. Detta kan exempelvis ske om ansökan har gjorts utifrån fel förordning, om åtgärderna inte bedöms som miljömässigt och ekonomisk rimliga att genomföra eller om ansvar för föroreningsskadan bedöms finnas och bidrag därför inte kan beviljas.

Beroende på hur många andra ansökningar som inkommit och hur mycket medel som finns tillgängliga, kan Naturvårdsverket även behöva avvakta med att fatta beslut om beviljande av medel tills det finns utrymme i det anslaget för sanering av förorenade områden. Naturvårdsverket meddelar då länsstyrelsen detta så att länsstyrelsen kan hålla huvudmannen uppdaterad om statusen för ansökan.

När huvudmannen har lämnat in redovisningen till länsstyrelsen ska denna granskas. De olika delarna i slutredovisningen jämförs bland annat med ansökan och de uppgifter som huvudmannen har lämnat i denna. Länsstyrelsen kontrollerar även alla beslut med tillhörande villkor som fattats i ärendet har följts under åtgärden samt att medlen har hanterats i enlighet med beslut och villkor.

Under granskningen kan länsstyrelsen begära kompletteringar.

I Naturvårdsverkets kvalitetsmanual finns det instruktioner över hur länsstyrelsens redovisning till Naturvårdsverkets ska utformas. Länsstyrelsens redovisning bygger på huvudmannens redovisning men innehåller också en egen bedömning av genomförandet.

Naturvårdsverket granskar länsstyrelsens slutredovisning och kan vid oklarheter begära kompletteringar. När granskningen har genomförts fattar Naturvårdsverket ett beslut om att godkänna slutredovisningen.