Vägledning om statsstöd och statsbidrag

– Ett stöd för de olika delarna i att söka statliga medel

Välkommen till vägledning om efterbehandlingsarbete med hjälp av statliga medel. I den här vägledningen kan du som arbetar med dessa frågor få stöd och hjälp i de olika stegen för att komma fram till en slutförd åtgärd (sanering). 

För att läsa mer om vad de olika delarna innehåller kan du trycka på + och få översiktlig information. 

Vägledningen är utformad dels utifrån olika steg i processen och dels utifrån olika målgrupper. För att komma vidare till vägledningsmaterialet väljer du någon av boxarna nedan.

Dragspelsinnehåll

Nedan finns olika ingångar att välja mellan. Under respektive ingång hittar du vägledning kopplat till det steget eller den målgruppen. På en del sidor finns det flödesscheman som visar respektive process. Flödesscheman är delvis interaktiva genom att de blå understrukna orden öppnar en pop-up ruta med information och de blå klickbara knapparna öppnar upp en ny flik med antingen en PDF sida eller en ny sida i processen.

På varje sida finns det blå klickbara knappar. En av dessa är ”Allt vägledningsmaterial” som leder till en samlingssida för allt vägledningsmaterial som är framtaget och finns i processerna. Om du vet vad du letar efter behöver du således inte manövrera dig fram i de olika processerna. Längst ner på sidan finns det grå klickbara knappar som leder till externa web-platser. 

På Naturvårdsverkets hemsida kan du läsa mer om arbetet med förorenade områden. 

Undersökningar och åtgärder av förorenade områden ska i första hand bekostas av den som förorenat, enligt den så kallade Polluter Pays Principle. I de fall det inte finns en ansvarig enligt 10 kap. Miljöbalken, kan staten gå in och bekosta undersökningar och åtgärder. Statlig finansiering kan sökas av en kommun eller en statlig myndighet enligt två olika förordningar beroende på om det gäller undersökningar eller åtgärder och beroende på vem som är fastighetsägare: 

  • Förordning (2004:100) om statsbidrag för avhjälpande av föroreningsskador (bidragsförordningen): 

Används för att söka statlig finansiering för undersökningar, åtgärdsförberedelser och åtgärder. För åtgärder kan förordningen endast användas i de fall fastighetsägaren inte bedriver någon typ av ekonomisk verksamhet enligt EU:s statsstödsregler.

  • Förordning (2022:98) om statligt stöd till åtgärder för efterbehandling av föroreningsskador (stödförordningen): 

Används för att söka statlig finansiering för åtgärder, där fastighetsägaren bedriver ekonomisk verksamhet enligt EU:s statsstödsregler. Ansökan görs hos länsstyrelsen i det län där det föroreningsskadade området ligger.

Länsstyrelsen granskar ansökan och söker i sin tur finansiering från Naturvårdsverket som har det nationella ansvaret att fördela medel till de mest prioriterade projekten i landet.