Åtgärdsförberedelser

Efter att huvudstudien med tillhörande riskbedömning, åtgärdsutredning samt riskvärdering har färdigställts bör åtgärdsförberedelser genomföras. Om statliga medel helt eller delvis ska sökas för åtgärdsförberedelser söks statsbidrag för detta. 

Under åtgärdsförberedelserna behöver huvudmannen även utreda om statsstöd eller statsbidrag ska sökas för den kommande saneringen samt bedöma om en sanering kan innebära en värdeökning, se nedan. Under åtgärdsförberedelser genomförs bland annat en projektering.

Dragspelsinnehåll

För att få ett statsstöd ska fastighetsägaren inte göra någon obehörig vinst. Detta gäller för såväl undersökningar som åtgärder. 

För att kunna bedöma om fastighetsägaren kan göra en obehörig vinst behöver en fastighetsvärdering genomföras. Huvudmannen beställer en fastighetsvärdering av en oberoende auktoriserad fastighetsvärderare. Värderingen görs för varje enskild fastighet där sanering behövs. Vid fastighetsvärderingen bedöms: 

  • Om fastighetsägaren har köpt fastigheten till ett reducerat pris
  • Fastighetens värde vid förvärvet
  • Fastighetens värde idag
  • Fastighetens värde efter en sanering

Utifrån dessa uppgifter görs en bedömning av om värdeökningen är en obehörig vinst för fastighetsägaren. 

Exempel: Fastigheten har köpts till ett lägre pris på grund av föroreningen. Efter sanering ökar fastigheten i värde vilket innebär att fastighetsägaren gör en obehörig vinst om staten bekostar hela saneringen. Fastighetsägaren får då bekosta en del av åtgärden, motsvarande vinsten. 

 

Värdeökningen ska betalas till huvudmannen enligt den överenskommelse som finns i ansökan. Om fastighetsägaren motsätter sig att bekosta summan motsvarande värdeökningen, kan inte huvudmannen få statsstöd för saneringen på den aktuella fastigheten.  

 

Statsstöd och statsbidrag är två former av statlig finansiering som kan sökas för efterbehandling (undersökningar och åtgärder) av förorenade områden. Denna form av finansiering kan sökas om det saknas ansvarig (helt eller delvis) för en föroreningsskada. 

Statsstöd kan sökas för åtgärder om fastighetsägaren bedriver någon form av ekonomisk verksamhet kopplat till fastigheten. Länsstyrelsen prövar och beslutar om statsstöd. 

Statsbidrag kan sökas för undersökningar samt åtgärder där fastighetsägaren inte bedriver någon ekonomisk verksamhet kopplat till fastigheten (till exempel privatbostäder). Naturvårdsverket prövar och beslutar om statsbidrag. 

Förutsättningarna för att få stöd eller bidrag är i stort samma, men ansökans innehåll skiljer sig lite. 

Under åtgärdsförberedelserna (senast) ska huvudmannen avgöra om det är statsstöd eller statsbidrag som ska sökas för åtgärden. 

Åtgärdsförberedelser

När en ansökan om bidrag för åtgärdsförberedelser lämnas in till Länsstyrelsen granskas ansökan och kontrolleras så att den  är komplett. Länsstyrelsen granskar bland annat kostnadsuppskattningarna, tidsplanen samt att ansvaret är utrett.

Behöver ansökan kompletteras skickar Länsstyrelsen en begäran till huvudmannen.

Naturvårdsverket får in ansökan om statlig finansiering och påbörjar sin prövning. Vid behov kan Naturvårdsverket begära in kompletteringar på ansökan från Länsstyrelsen och huvudmannen. När ansökan är komplett gör Naturvårdsverket en bedömning med hjälp av den Nationella planen för prioritering av ansökningar om statligt stöd för avhjälpande av föroreningsskador om det är nationellt prioriterat att bevilja statlig finansiering för det föroreningsskadade området och om det finns utrymme i anslaget för att bevilja medel – om det finns fattar Naturvårdsverket ett beslut om att bevilja Länsstyrelsen medel för projektet.

Naturvårdsverket fattar beslut om bidrag och stöd för åtgärdsförberedelser, åtgärder och uppföljning några gånger per år, mer information om det finns på Naturvårdsverkets webbsida.

Om Naturvårdsverket i sin prövning bedömer att de inte kan bevilja bidrag för ansökt projekt beslutar de om avslag på ansökan. Detta kan exempelvis ske om ansökan har gjorts utifrån fel förordning, om åtgärderna inte bedöms som miljömässigt och ekonomisk rimliga att genomföra eller om ansvar för föroreningsskadan bedöms finnas och bidrag därför inte kan beviljas.

Beroende på hur många andra ansökningar som inkommit och hur mycket medel som finns tillgängliga, kan Naturvårdsverket även behöva avvakta med att fatta beslut om beviljande av medel tills det finns utrymme i det anslaget för sanering av förorenade områden. Naturvårdsverket meddelar då länsstyrelsen detta så att länsstyrelsen kan hålla huvudmannen uppdaterad om statusen för ansökan.

I dagsläget saknas vägledning om detta. Vi avser att ha vägledning framtagen under 2022.