Åtgärder

Inom begreppet åtgärder innefattas både åtgärdsförberedelser och åtgärd. Efter åtgärdsförberedelserna som finansieras med bidrag kan åtgärderna finansieras via statsbidrag och/eller statsstöd. Nedan finns samlad information fördelat på de olika delarna. 

Dragspelsinnehåll

I undersökningar och åtgärder av förorenade områden som bekostas med statlig finansiering behöver en kommun eller statlig myndighet vara huvudman och ansvara för genomförandet av arbetena. Vanligen tar en huvudman på sig att ansvara för först undersökningar och utredningar och därefter åtgärder, ibland byts det huvudman inför åtgärderna. 

En dialog bör inledas i ett tidigt skede mellan länsstyrelsen och den tänkta huvudmannen. I ett första steg bör aktuell kommun tillfrågas om de kan ta huvudmannaskapet för ett projekt. Här är det viktigt att frågan förankras i kommunen. Om en kommun inte kan ta på sig huvudmannaskapet för ett projekt kan Länsstyrelsen fråga SGU om de har möjlighet att vara huvudman. SGU har dock begränsade resurser att ta på sig nya projekt. Även andra statliga myndigheter kan vara huvudmän, exv. Trafikverket. 

I projekt där det söks stöd enligt statsstödsförordningen behöver Länsstyrelsen, efter att det överenskommits med kommunen eller en statlig myndighet, utse huvudmannen. Detta görs genom ett beslut.

När det är klart vem som är huvudman kan ansökan om statlig finansiering för projektet göras.

Information om vad det innebär att vara huvudman kan ni läsa HÄR

För att bedöma om en ansökan om åtgärder ska göras enligt statsstödsförordningen eller bidragsförordningen behöver det redas ut om fastighetsägaren/-arna bedriver en ekonomisk verksamhet enligt definitionen i EU:s statsstödsregler. Bedriver fastighetsägaren/-arna ekonomisk verksamhet anses de vara ett fastighetsägande företag och statlig finansiering för åtgärderna behöver då sökas som statsstöd.

Ett frågeformulär med tillhörande förtydliganden och exempel har tagits fram för att underlätta i bedömningen. Detta frågeformulär hittar du HÄR.  

Till en ansökan om statliga medel för åtgärdsförberedelser, åtgärder eller uppföljning ska ”Blankett för bedömning av stöd eller bidrag” fyllas i och biläggas för respektive fastighet som ansökan omfattar. Blanketten hittar du HÄR.

Bedömningen av om fastighetsägaren/-arna bedriver ekonomisk verksamhet behöver göras allra senast inför åtgärdsförberedelser, men kan med fördel även göras tidigare i processen (exempelvis under huvudstudiefasen). Detta ger en möjlighet att tidigt påbörja dialog med fastighetsägande företag om vad det här innebär för dem (exv. att de kommer behöva skriva under ansökan om åtgärder) och det ger även en möjlighet att kunna ta med kostnader för fastighetsvärdering i ansökan om åtgärdsförberedelser.

Innan åtgärdsfas måste objektet vara undersökt och ett åtgärdsbehov fastställt. Möjliga åtgärdsalternativ ska ha tagits fram och utvärderats genom en riskvärdering. Ansvaret ska vara utrett, dock kan en fastighetsvärdering göras inom ramen för åtgärdsförberedelser. 

I de fall det finns ett begränsat verksamhetsutövar- och/eller fastighetsägaransvar ska en finansieringsfördelning fastställas antingen i utredningsfas eller under åtgärdsförberedelserna. 

Mer information om vad som ska ingå i utredningsfas respektive åtgärdsförberedelser finns i Naturvårdsverkets kvalitetsmanual.