Statsstöd

Välkommen till  vägledningssidor för statsstöd. Nedan hittar du ett flödesschema för processen att ansöka om statsstöd för åtgärd av ett förorenat område. Det är viktigt att komma ihåg att en ansökan kan omfatta både statsstöd och statsbidrag där ansökan prövas av två olika parter (Naturvårdsverket prövar statsbidrag och Länsstyrelsen prövar statsstöd). Vi har även samlat direktlänkar till viktiga dokument över flödesschemat. 

Statsstöd

Om Länsstyrelsen i sin granskning anser att det inte finns förutsättningar för att stöd ska kunna beviljas och därför inte kommer gå vidare med att lämna in en ansökan om medel till Naturvårdsverket, så beslutar Länsstyrelsen om avslag på ansökan. Att en ansökan inte tas vidare är ovanligt i och med att Länsstyrelsen ofta har en dialog med huvudmannen innan en ansökan lämnas in.

Länsstyrelsen kan även i vissa fall meddela att en ansökan inte kan prioriteras i nuläget. Detta kan exempelvis ske om Länsstyrelsen har fått in många ansökningar som gör att det behöver ske en prioritering som kan innebära att en eller flera ansökningar kan få läggas på kö.

Naturvårdsverket får in ansökan om statlig finansiering och påbörjar sin prövning. Vid behov kan Naturvårdsverket begära in kompletteringar på ansökan från Länsstyrelsen och huvudmannen. När ansökan är komplett gör Naturvårdsverket en bedömning med hjälp av den Nationella planen för prioritering av ansökningar om statligt stöd för avhjälpande av föroreningsskador  om det är nationellt prioriterat att bevilja statlig finansiering för det föroreningsskadade området och om det finns utrymme i anslaget för att bevilja medel – om det finns fattar Naturvårdsverket ett beslut om att bevilja Länsstyrelsen medel för projektet.

När Länsstyrelsen fått ett beslut om medel från Naturvårdsverkets avslutas den prövning som påbörjades i samband med att ansökan kom in från huvudmannen. Länsstyrelsen kontrollerar bland annat att inga uppgifter har ändrats avseende exempelvis fastighetsägare, betalningsanmärkningar eller ekonomiska förutsättningar. Bedöms det fortsatt finnas förutsättningar för att bevilja stöd enligt statsstödsförordningen fattar Länsstyrelsen beslut om stöd.

HÄR finner du ett stöd för länsstyrelsens prövning.

Länsstyrelsen kan avslå ansökan om stöd om Naturvårdsverket inte beviljar medel och projektet inte bedöms vara prioriterat nationellt inom överskådlig framtid. Länsstyrelsen fattar då ett beslut om avslag.

Ett avslag kan också behöva ges i de fall Naturvårdsverket beviljar medel, men då Länsstyrelsen i den avslutande delen av prövningen upptäcker att förutsättningarna för att bevilja stöd inte längre finns. Detta kan exempelvis ske om fastighet har sålts och de nya ägarna inte har varit delaktiga i ansökan, de ekonomiska förutsättningarna enligt EU:s statsstödsregler inte längre uppfylls eller det framkommer andra uppgifter som gör att stöd inte kan beviljas enligt statsstödsförordningen.

Länsstyrelsen kan även i vissa fall meddela att en ansökan inte kan prioriteras i nuläget. Detta kan exempelvis ske om Naturvårdsverket inte kan bevilja medel just nu, men ser att projektet är nationellt prioriterat och kan beviljas medel inom något år.

I dagsläget saknas vägledning om detta. Vi avser att ha vägledning framtagen under 2022.

När huvudmannen har lämnat in redovisningen till länsstyrelsen ska denna granskas. De olika delarna i slutredovisningen jämförs bland annat med ansökan och de uppgifter som huvudmannen har lämnat i denna. Länsstyrelsen kontrollerar även alla beslut med tillhörande villkor som fattats i ärendet har följts under åtgärden samt att medlen har hanterats i enlighet med beslut och villkor.

Under granskningen kan länsstyrelsen begära kompletteringar.

I Naturvårdsverkets kvalitetsmanual finns det instruktioner över hur länsstyrelsens redovisning till Naturvårdsverkets ska utformas. Länsstyrelsens redovisning bygger på huvudmannens redovisning men innehåller också en egen bedömning av genomförandet.