Fysisk planering och förorenade områden

Att hantera förorenade områden rätt i samband med fysisk planering är mycket viktigt. De två lagstiftningarna som berör ämnet, Miljöbalken och Plan- och Bygglagen, är inte heller helt synkade. Därför har det tagits fram olika material som kan vara till hjälp vid hantering av EBH i samband med fysisk planering. Hantering vid oförändrad markanvändning samt […]

Branschvägledning

Material som berör en eller flera branscher eller i vissa fall en viss föroreningstyp kan exempelvis vara till nytta när du ska sätta dig in i en bransch eller planerar att genomföra kampanjvisa eller projektbaserade insatser mot en bransch.  Initiering av tillsynsärenden – PFAS Tillsynsstöd för hantering av förorenade områden vid uppställningsplatser för fritidsbåtar Gamla […]

Generell vägledning

Material som är av mer generell eller övergripande art kan vara till hjälp i flera olika typer av  tillsynssituationer.  Frågor och svar från korttidsstödet – vårt expertstöd om förorenade områden – länk till SGI ATT TÄNKA PÅ VID GRÄVARBETEN FÖR LEDNINGSSCHAKTER Länsvattenhantering vid markarbeten i förorenade områden Metodbeskrivning om handlingsplaner för verksamhetsutövare Granskning av några […]

Beslutsexempel

Konkreta exempel på myndighetsbeslut om förorenade områden kan användas för att få en uppfattning om viktigt innehåll i ett beslut och som en inspiration för författandet av det egna beslutet. Beslutsexemplen är dock INTE mallar utan är exempel på hur olika beslut inom tillsynsområdet förorenade områden kan formuleras. Detaljer som exempelvis gäller hur en provtagning […]

EBH-spelet

EBH-spelet är en klickbar guide till vägledning om förorenade områden i formen av ett spel. EBH-spelet är samtidigt en översiktlig beskrivning av processen för hur ett förorenat område utreds och åtgärdas genom tillsynen. Läs gärna spelreglerna först.

§28-material

Anmälan enligt § 28 är ett av de vanligast förekommande ärendena inom arbete med förorenade områden. Bilden är klickbar och leder vidare till stödmaterial för att handlägga en anmälan enligt § 28 Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Inventering

Inventering av förorenade områden är ett viktigt steg för att kunna prioritera arbetet rätt. Inventeringen utförs oftast enligt MIFO (Metodik för Inventering av Förorenade Områden).