Beslutsexempel

Konkreta exempel på myndighetsbeslut om förorenade områden kan användas för att få en uppfattning om viktigt innehåll i ett beslut och som en inspiration för författandet av det egna beslutet.

Beslutsexemplen är dock INTE mallar utan är exempel på hur olika beslut inom tillsynsområdet förorenade områden kan formuleras. Detaljer som exempelvis gäller hur en provtagning ska genomföras eller vilka åtgärdsmål som ska gälla för en åtgärd ska absolut inte ses som en vägledning om lämpliga nivåer. Sådana saker är alltid beroende av omständigheterna i det enskilda fallet och tillsynsmyndigheten måste alltid göra en egen bedömning.