Utredning av ansvar – Konkurser

AU-tomaten Konkurs
9 kap. 1 § MB 2 kap. 3 § MB 10 kap. 2 § MB

Ett bolag eller en person som inte kan betala sina skulder, och betalningsproblemen inte endast är tillfälliga, ska försättas i konkurs. När en konkurs inleds tar ett konkursbo hand om konkursgäldenärens tillgångar för borgenärernas räkning. Konkursboet är en egen juridisk person, skild från konkursgäldenären. Därför behöver ansvaret utredas särskilt i konkurssituationen. Konkursboet kan nämligen bli ansvarigt, om rätt omständigheter föreligger.

Förvaltningen av konkursboet handhas av en eller flera förvaltare. En konkursförvaltare kan inte träffas av ett ansvar enligt 10 kap. miljöbalken.

Läs mer om konkurser i allmänhet och konkurser och förorenade områden i synnerhet i Länsstyrelsernas juristsamverkansgrupp för efterbehandlingsfrågors PM om konkurser och förorenade områden.

Den som har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd.

Konkurs=Ett rättsligt förfarande som syftar till att fördela gäldenärens samtliga tillgångar till hens borgenärer. Konkurs kan begäras när en fysisk eller juridisk person inte förväntas klara av att betala sina skulder på lång sikt. En juridisk person upphör att existera när konkursen avslutas. För mer information ta del av Juristsamverkansgruppens PM om konkurser.

10 kap. 2 § MB

2 § Ansvarig för efterbehandling av sådana områden, byggnader eller anläggningar som anges i 1 § är den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som har bidragit till föroreningen (verksamhetsutövare).

Konkursbo= Den juridiska person som bildas i samband med konkursen och som tar över rådigheten över konkursgäldenärens tillgångar.

Förvaringsfall= Det att genom ”förvaring” av något som kan orsaka en skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, bedriva en miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 1 § 2 punkten miljöbalken. Se också Juristsamverkansgruppens PM om förvaringsfall.