Åtgärdsförberedelser för fastighetsägare

Välkommen till informationssidan om åtgärdsförberedelser utifrån fastighetsägarens perspektiv. Här har vi samlat dokument och information som berör dig som fastighetsägare. 

Under åtgärdsförberedelserna planeras själva åtgärden, där huvudmannen för en dialog med fastighetsägaren om saneringsmetoden och andra delar som kan påverka dig under själva saneringen. Det är också under åtgärdsförberedelserna som ansökan om statsstöd för åtgärden tas fram och du som fastighetsägare står som sökande tillsammans med huvudmannen. 

De + tecken som finns nedan innehåller mer information om respektive ämne. När du klickar på + får du fram texten. De blå knapparna är klickbara och öppnar upp antingen en ny sida med information eller ett PDF dokument när du klickar på dom. 

Under ”FAQ för fastighetsägare” kan ni få svar på vanliga frågeställningar. 

Har ni frågor som ni inte hittar svar på vänder ni er i första hand till huvudmannen. 

Dragspelsinnehåll

För att få ett statsstöd ska fastighetsägaren inte göra någon obehörig vinst. Detta gäller för såväl undersökningar som åtgärder. 

För att kunna bedöma om du som fastighetsägare kan göra en obehörig vinst behöver en fastighetsvärdering genomföras. Huvudmannen beställer en fastighetsvärdering av en oberoende auktoriserad fastighetsvärderare. Värderingen görs för varje enskild fastighet där sanering behövs. Vid fastighetsvärderingen bedöms:

  • Om fastighetsägaren har köpt fastigheten till ett reducerat pris
  • Fastighetens värde vid förvärvet
  • Fastighetens värde idag
  • Fastighetens värde efter en sanering

Utifrån dessa uppgifter görs en bedömning av om värdeökningen är en obehörig vinst för fastighetsägaren. 

 

Exempel: Fastigheten har köpts till ett lägre pris på grund av föroreningen. Efter sanering ökar fastigheten i värde vilket innebär att fastighetsägaren gör en obehörig vinst om staten bekostar hela saneringen. Fastighetsägaren får då bekosta en del av åtgärden, motsvarande vinsten. 

 

Värdeökningen ska betalas till huvudmannen enligt den överenskommelse som finns i ansökan. Om fastighetsägaren motsätter sig att bekosta summan motsvarande värdeökningen, kan inte huvudmannen få statsstöd för saneringen på den aktuella fastigheten.  

 

Statsstöd och statsbidrag är två former av statlig finansiering som kan sökas för efterbehandling (undersökningar och åtgärder) av förorenade områden. Denna form av finansiering kan sökas om det saknas ansvarig (helt eller delvis) för en föroreningsskada. 

Statsstöd kan sökas för åtgärder om fastighetsägaren bedriver någon form av ekonomisk verksamhet kopplat till fastigheten. Länsstyrelsen prövar och beslutar om statsstöd. 

Statsbidrag kan sökas för undersökningar samt åtgärder där fastighetsägaren inte bedriver någon ekonomisk verksamhet kopplat till fastigheten (till exempel privatbostäder). Naturvårdsverket prövar och beslutar om statsbidrag. 

Förutsättningarna för att få stöd eller bidrag är i stort samma, men ansökans innehåll skiljer sig lite. En skillnad är att fastighetsägaren i en ansökan om statsstöd ska stå som medsökande. 

Under åtgärdsförberedelserna (senast) ska huvudmannen avgöra om det är statsstöd eller statsbidrag som ska sökas för åtgärden.