Åtgärdsförberedelser för fastighetsägare

Välkommen till informationssidan om åtgärdsförberedelser utifrån fastighetsägarens perspektiv. Här har vi samlat dokument och information som berör dig som fastighetsägare.  Under åtgärdsförberedelserna planeras själva åtgärden, där huvudmannen för en dialog med fastighetsägaren om saneringsmetoden och andra delar som kan påverka dig under själva saneringen. Det är också under åtgärdsförberedelserna som ansökan om statsstöd för åtgärden […]

Fastighetsägare

Välkommen till vägledningssidor för dig som är ägare av en fastighet som ska undersökas och/eller åtgärdas med statligt stöd. På dessa sidor har vi samlat information som berör fastighetsägaren. Nedanför hittar du ett översiktligt processchema fokuserat på de delar du som fastighetsägare blir berörd. För att åtgärda ett förorenat område finns det tre huvudsteg som […]

Allt vägledningsmaterial

Nedan finns allt framtaget vägledningsmaterial som gäller statsbidrag eller statsstöd.  Dialog om huvudmannaskap Bedömning av Ekonomisk verksamhet Blankett för dokumentation av bedömning om stöd eller bidrag Frågelista och vägledning för bedömning om stöd eller bidrag Bedömningsstöd länsstyrelsens prövning av stödansökan Ansökan om bidrag – mall Ansökan om stöd – mall Ansökan om stöd och bidrag […]

Huvudman

Välkommen till  vägledningssidorna för dig som projektansvarig (huvudman). Här nedan finns beskrivet övergripande flöde för de olika stegen i processerna som ingår i att efterbehandla ett förorenat område. Vi har även samlat direktlänkar till viktiga dokument över flödesschemat. Under flödesschemat hittar du även länkar till externa sidor såsom lagstiftning och Naturvårdsverkets vägledning.  vad innebär ett […]

Åtgärder

Inom begreppet åtgärder innefattas både åtgärdsförberedelser och åtgärd. Efter åtgärdsförberedelserna som finansieras med bidrag kan åtgärderna finansieras via statsbidrag och/eller statsstöd. Nedan finns samlad information fördelat på de olika delarna.  Dragspelsrubrik Dragspelsinnehåll En huvudman ska utses I undersökningar och åtgärder av förorenade områden som bekostas med statlig finansiering behöver en kommun eller statlig myndighet vara […]

Statsbidrag

Välkommen till  vägledningssidor för statsbidrag. Nedan hittar du ett flödesschema för processen att ansöka om statsbidrag för åtgärd av ett förorenat område. Det är viktigt att komma ihåg att en ansökan kan omfatta både statsbidrag och statsstöd där ansökan prövas av två olika parter (Naturvårdsverket prövar statsbidrag och Länsstyrelsen prövar statsstöd). Vi har även samlat […]

Ansökan om medel

I de fall det saknas någon ansvarig som kan åtgärda en föroreningsskada finns det möjlighet att söka statliga medel för att utreda och/eller åtgärda en föroreningsskada.  Ansökningar kan delas upp i olika faser: Undersökning, Åtgärdsförberedelser eller åtgärder. För åtgärder behöver det skiljas på om det handlar om statsbidrag eller statsstöd.  Nedan hittar du mer information […]

Statsstöd

Välkommen till  vägledningssidor för statsstöd. Nedan hittar du ett flödesschema för processen att ansöka om statsstöd för åtgärd av ett förorenat område. Det är viktigt att komma ihåg att en ansökan kan omfatta både statsstöd och statsbidrag där ansökan prövas av två olika parter (Naturvårdsverket prövar statsbidrag och Länsstyrelsen prövar statsstöd). Vi har även samlat […]

Åtgärdsförberedelser

Efter att huvudstudien med tillhörande riskbedömning, åtgärdsutredning samt riskvärdering har färdigställts bör åtgärdsförberedelser genomföras. Om statliga medel helt eller delvis ska sökas för åtgärdsförberedelser söks statsbidrag för detta.  Under åtgärdsförberedelserna behöver huvudmannen även utreda om statsstöd eller statsbidrag ska sökas för den kommande saneringen samt bedöma om en sanering kan innebära en värdeökning, se nedan. Under […]